Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

1. Vymezení pojmů 

 1. Poskytovatel :
  Hana Hrubá, U Rybníka 20, 27745 Úžice, IČ: 70761353
 2. Objednatel – rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte nebo plnoletý Student sám 
 3. Student – osoba řádně přihlášená do kurzu pořádaného objednatelem, která má řádně uhrazené kurzovné dle platného ceníku. Student musí být způsobilý k absolvování kurzu z hlediska svých psychomotorických schopností, kázně, zvládání osobní hygieny a základní sebeobsluhy přiměřené jeho věku.

2. Přihlášení Studenta  

 1. Přihlášením Studenta spolu Objednatel a Poskytovatel uzavírají smlouvu zahrnující v rozsahu pro ČR platných zákonů, vyhlášek a norem: 
  1. zajištění výuky Studenta v kurzu, na který je řádně přihlášen
  2. Přihlášení probíhá: 
  3. Elektronicky – Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek přihlášky na www.creduo.cz a jejím odeslání vzniká Objednateli rezervace místa pro Studenta ve zvoleném kurzu. Platnost rezervace trvá 7 dní ode dne, ve kterém byla přihláška Objednatelem odeslána Poskytovateli. Přihláška se považuje za doručenou, okamžikem odeslání, pokud je potvrzena automatickou odpovědí emailem na adresu Objednatele zadanou v přihlášce.
  4. Nejpozději do 7 pracovních dní od přijetí elektronické přihlášky zašle Poskytovatel Objednateli pokyny k platbě ve výši dle platného ceníku.
  5. K závaznému přihlášení Studenta (uzavření smlouvy) dochází uhrazením ceny objednaného kurzu v plné výši na účet Poskytovatele se správnou identifikací platby (variabilní symbol dle podkladu k platbě) a potvrzení této skutečnosti Poskytovatelem.
  6. V případě, že není dohodnuto jinak a Objednatel neprovede úhradu včas, či je platba provedena se špatnou identifikací (variabilní symbol), je Poskytovatel oprávněn proces objednání stornovat a nabídnout místo dalšímu zájemci. Případnou Objednatelem již
   zaplacenou část ceny Poskytovatel vrátí na účet Objednatele sníženou o náklady na realizaci bankovního převodu a administrativní náklady.
  7. V případě přijetí vyšší částky než je uvedeno v podkladu k platbě, vrátí Poskytovatel přeplatek na účet plátce. 
  8. Platba nebo její část se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na účet Poskytovatele nikoliv odesláním z účtu Objednatele nebo složením na bankovní přepážce.

3. Cena jazykového kurzu zahrnuje: 

  1. Vzdělávání Studenta v objednaném kurzu.
  2. Práci lektora.
  3. Výukové ( např. pracovní listy, anglické deskové hry ), výtvarné, digitální a další materiály potřebné k výuce v objednaném kurzu. Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu s výjimkou licencovaných kurzů Teddy Eddie. 
  4. Náklady spojené s administrací objednaného kurzu.
  5. Informace o průběhu školního roku a doplňkových akcích pro Studenty.
  6. Možnost využít online hry a cvičení vytvořená a poskytnutá Poskytovatelem na webových stránkách www.creduo.cz
  7. Průběžné informování o práci v kurzu na facebookové stránce Creduo jazykové studio. 
  8. Nárok na slevu 200,- z ceny skupinového kurzu pořádaného Poskytovatelem v následujícím školním roce, pokud má Objednatel zájem v kurzu pokračovat.
  9. Nárok na slevu 100,- z ceny příměstského tábora pořádaného Poskytovatelem v létě po skončení objednaného kurzu, pokud má o tento tábor Objednatel zájem.
  10. Student není Poskytovatelem úrazově pojištěn.

4. Změny služeb 

 1. V případě změny termínu, délky, změny lektora nebo místa konání objednaného kurzu je Poskytovatel povinen oznámit Objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li Objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5ti pracovních dnů od jejího oznámení Poskytovatel smluvní vztah vypovědět (emailem, písemně). V takovém případě je Poskytovatel  povinen vrátit poměrnou částku z ceny uhrazené Objednatelem, která odpovídá objemu nevyčerpané služby a to bez zbytečného odkladu.

5. Zrušení přihlášky Objednatelem – storno poplatky 

 1. Objednatel může vypovědět smluvní vztah s Poskytovatelem emailem nebo písemně 1 den před zahájením objednaného kurzu. Datem zrušení přihlášky Studenta se rozumí první pracovní den po doručení výpovědi Poskytovateli. Pokud se tak stane, vrátí Poskytovatel Objednateli kurzovné v plné výši.
 2. V případě zrušení účasti Studenta z jakéhokoliv i zdravotního důvodu v průběhu již započatého kurzu Objednatel nemůže nárokovat vrácení zaplacené ceny nebo části ceny kurzu. Stejně tak nevzniká Objednateli nárok na vrácení zaplacené ceny nebo části ceny kurzu v případě, že Student na kurz nedochází. 
 3. V případě pozdějšího nástupu Studenta do kurzu nemůže Objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část účasti Studenta ani na slevu z ceny kurzovného.

6. Zrušení kurzu Poskytovatelem 

 1. Poskytovatel může zrušit smluvní vztah s Objednatelem před zahájením kurzu či v jeho průběhu v následujících případech a za následujících podmínek: 
  1. V případě zrušení kurzu ze strany Poskytovatele z kapacitních nebo jiných důvodů před jeho zahájením, vrací se Objednateli 100% z ceny, kterou již uhradil na účet Poskytovatele. Pokud Objednatel ještě žádnou částku neuhradil, nevzniká mu nárok na žádnou finanční náhradu.
  2. V případě zrušení kurzu ze strany Poskytovatele z kapacitních nebo jiných důvodů v jeho průběhu, vrací se Objednateli poměrná část ceny za nevyčerpané lekce ( počítáno podle aktuální hodinové dotace jednotlivých kurzů v daném školním roce).
  1. Vratnou částku, má-li na ni Objednatel dle těchto Všeobecných obchodních podmínek nárok, zašle Poskytovatel na účet Objednatele bez zbytečného odkladu. Objednateli nenáleží žádné další náhrady či odškodné.
  2. Pokud Student vážně narušuje průběh kurzu, a to zejména hrubým, agresivním chováním nebo soustavně nerespektuje pokyny lektora a znemožňuje svým chováním čerpání objednané služby sobě nebo ostatním účastníkům kurzu, má v tomto případě Poskytovatel právo Studenta z kurzu vyloučit a Objednatel nemá nárok na vrácení žádné části ceny.
  3. V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů Objednatelem nebo zatajení informací nutných ke zdárnému plnění objednané služby ( např. Vývojová porucha Studenta, nutnost asistenta Studenta ve školním vzdělávání, psychická porucha Studenta apod.) má Poskytovatel ukončit smluvní vztah s Objednatelem a  Objednatel v tomto případě nemá nárok na vrácení žádné části ceny či odškodné.

7. Reklamace služeb 

 1. V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v objednaném kurzu neodpovídá těmto Všeobecným obchodním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vzniká objednateli právo reklamace. 
 2. Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu objednaného kurzu. 
 3. Poskytovatel je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany Objednatele. 
 4. Není-li Poskytovatelem v přiměřené době k její realizaci zjednána účinná náprava, má Objednatel právo na vrácení poměrné části kurzovného od okamžiku doručení reklamace Poskytovateli. 
 5. Neexistují-li objektivní důvody ( např. program neodpovídající popisu kurzu ), nelze reklamovat a požadovat nápravu subjektivních pocitů Studenta (stesk po rodičích, špatná nálada, nelíbí se mu ostatní Studenti apod.).

8. Další ujednání 

 1. V případě zjištění výskytu vši dětské, živých či mrtvých hnid, případně jiných parazitů nebo nakažlivé nemoci vyhrazuje si Poskytovatel právo vyloučit Studenta z kurzu až do účinného odstranění problému. Objednateli v tomto případě nenáleží právo náhrady poměrné ani jiné části ceny. 
 2. Objednatel nese odpovědnost za škody, které Dítě v době účasti na objednaném kurzu úmyslně či z nedbalosti způsobí na majetku Poskytovatele, pronajímatele prostor, personálu nebo ostatních účastníků kurzu. Objednatel se zavazuje takto vzniklou škodu uhradit v hotovosti bez zbytečného odkladu nejpozději do 1 měsíce od vzniku škody.
 3. Objednatel souhlasí s případným užitím fotografie či audiovizuálního záznamu jím přihlášeného Studenta bez další identifikace Studenta  jakýmikoliv osobními údaji v rámci informování o průběhu kurzu, propagace a prezentace činnosti Creduo jazykové studio a to bez dalšího upozornění nebo časového omezení. 
 4. Poskytovatel ani jím pověřené osoby ( např. lektor ) nenese odpovědnost za následky vzniklé konzumací potravin a nápojů, které si Student přinese z domova. 
 5. V případě, že Student dlouhodobě užívá jakékoliv léky či přípravky, nebo je Objednateli známa skutečnost potřeby speciálních léků pro řešení akutních zdravotních stavů Studenta (například alergie na bodnutí vosou), je Objednatel povinen vybavit Studenta dostatečnou zásobou těchto léků/přípravků, aby mohl objednaný kurz absolvovat.

9. Podmínky ochrany osobních údajů 

 1. Tento oddíl Všeobecných obchodních podmínek obsahuje informace o ochraně a zpracování osobních údajů klientů Poskytovatele: Hana Hrubá, U Rybníka 20, 277 45, Úžice, IČ: 70761353
 2. Provedením objednávky služeb prostřednictvím internetového formuláře na www.creduo.cz potvrzuje Objednatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
 3. Osoba, která provádí objednávku služeb jménem nebo správu služeb jiného subjektu osobních údajů zároveň prohlašuje, že je oprávněna za tuto osobu jednat a je jí pověřena k udělení souhlasu a akceptaci dle předchozího odstavce. Zároveň při uvedení kontaktních údajů, jiných fakturačních údajů při objednání nebo správě služby, je vždy zajištěn souhlas takové osoby.
 4. Poskytovatel je správcem osobních údajů Objednatele ve smyslu čl. 4, bod 7) GDPR. Osobní údaje Poskytovatel zpracovává v souladu s právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Poskytovatel zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou Objednatel poskytl souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Pořadatel dodržuje pravidla povinné archivace údajů.
 5. Při objednávce služeb jsou vyžadovány údaje, které jsou osobními údaji ve smyslu ustanovení čl. 4, bod 1) GDPR. 
  1. Získané údaje (jméno a příjmení přihlášeného Studenta, jméno a příjmení Objednatele, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo) jsou nutné pro využití služeb Objednatelem.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky služeb pro Objednatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednatelem.
  3. Účelem zpracování osobních údajů je dále fakturace poskytovaných služeb a zasílání obchodních sdělení a činění dalších aktivit přímého marketingu.
  4. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami na elektronickou adresu Objednatele. Objednatel může tento souhlas v celém rozsahu kdykoliv odvolat. 
  5. Objednatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a realizaci smluvního vztahu a bez poskytnutí osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít či jej ze strany Poskytovatele naplňovat.

 6. Poskytovatel ukládá osobní údaje Objednatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.
 7. V případě zadání osobních údajů Objednatele a nedokončení objednávky, tedy v situacích, kdy nedojde k uzavření smluvního vztahu Objednatele a Poskytovatele, jsou takto zadaná dat smazána po 30 dnech od jejich zadání.
 8. Objednatel má právo požadovat od Poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Objednatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1, písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Objednatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 9. Objednatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 10. Ze strany Poskytovatel nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 11. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů může být měněno či doplňováno ze strany Poskytovatele. V případě, že dojde ke změnám v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, je tato skutečnost patrná z data vystavení dokumentu. Kontrolujte pravidelně toto prohlášení a jeho aktuální verze. V případě zásadních změn Vám bude tato skutečnost oznámena e-mailem.

10. Závěrečná ustanovení 

 1. Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za Studenta.
 2. Tyto smluvní podmínky jsou platné pro jazykové kurzy pořádané Poskytovatelem od 1.9. 2022.