Všeobecné obchodní podmínky příměstské tábory a kluby

Všeobecné obchodní podmínky – příměstský tábor a klub

1. Vymezení pojmů

 1. Pořadatel :
  Creduo dětské tábory z.s. zastoupený předsedkyní Hanou Hrubou, U Rybníka 20, 27745 Úžice, zapsaný u Městského soudu v Praze odd. L, vložka číslo 77131
 2. Objednatel – zákonný zástupce dítěte
 3. Dítě – účastník příměstského tábora nebo klubu. Dítě musí být způsobilé k účasti z hlediska svých psychomotorických schopností, kázně, zvládání osobní hygieny a základní sebeobsluhy přiměřené jeho věku.

2. Objednávka/přihlášení Dítěte 

 1. Přihlášením Dítěte spolu Objednatel a Pořadatel uzavírají smlouvu zahrnující v rozsahu pro ČR platných zákonů, vyhlášek a norem:
  1. zajištění účasti Dítěte na programu příměstského tábora nebo klubu a stravování Dítěte ( je-li stravování součástí programu )
  2. zajištění pedagogického dozoru na příměstském táboře nebo klubu v objednaném období
 1. Cena příměstského tábora nebo klubu zahrnuje:
  1. Účast Dítěte na programu příměstského tábora nebo klubu v objednaném období a stravování ( je-li stravování součástí programu )
  2. Pedagogický dozor
  3. Dopolední vzdělávací bloky v  angličtině
  4. Výukové, výtvarné a další potřebné materiály
  5. Děti nejsou Pořadatelem úrazově pojištěny.
 1. Z účasti na příměstském táboře nebo klubu nevyplývá pro Objednatele právo na žádné jiné plnění a služby. Cena nezahrnuje dopravu.
 2. Přihlášení probíhá:
  1. Elektronicky – Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek přihlášky na www.creduo.cz a jejím odeslání vzniká Objednateli rezervace účasti Dítěte ve zvoleném období. Platnost rezervace trvá do 30. 4. kalendářního roku, ve kterém byla přihláška Objednatelem odeslána Pořadateli. Přihláška se považuje za doručenou, okamžikem odeslání, pokud je potvrzena automatickou odpovědí na adresu Objednatele zadanou v přihlášce.
  2. Nejpozději do 10 pracovních dní od přijetí elektronické přihlášky vystaví Pořadatel Objednateli podklad k platbě ve výši dle zvoleného příměstského tábora nebo klubu.
  3. Fakturu – daňový doklad zašle Pořadatel Objednateli elektronicky v zákonné lhůtě od přijetí platby na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.
  4. K závaznému přihlášení Dítěte (uzavření smlouvy) dochází uhrazením ceny příměstského tábora nebo klubu v plné výši na účet pořadatele se správnou identifikací platby (variabilní symbol dle podkladu k platbě) a potvrzení této skutečnosti Pořadatelem.
  5. V případě, že není dohodnuto jinak a Objednatel neprovede úhradu včas, či je platba provedena se špatnou identifikací (variabilní symbol), je Pořadatel oprávněn proces objednání stornovat a nabídnout místo dalšímu zájemci. Případnou Objednatelem již

zaplacenou část ceny Pořadatel vrátí na účet Objednatele sníženou o v době stornování přihlášení platný storno poplatek dle VOP a o náklady na realizaci bankovního převodu.

 1. V případě přijetí platby se špatnou identifikací (variabilním symbolem) nebo vyšší částky než je uvedeno v podkladu k platbě, vrátí Pořadatel neidentifikovanou platbu resp. přeplatek na účet plátce.
 2. Platba nebo její část se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na účet Pořadatele, nikoliv odesláním z účtu Objednatele nebo složením na bankovní přepážce.

4. Změny služeb

 1. V případě změny termínu, délky nebo místa konání příměstského tábora nebo klubu je Pořadatel povinen oznámit Objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li Objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5ti pracovních dnů od jejího oznámení Pořadatelem smluvní vztah vypovědět (emailem, písemně). V takovém případě je Pořadatel  povinen vrátit částku, uhrazenou Objednatelem, v plné výši a bez zbytečného odkladu.

5. Zrušení přihlášky Objednatelem – storno poplatky

 1. Objednatel může vypovědět smluvní vztah s Pořadatelem emailem nebo písemně před zahájením příměstského tábora nebo klubu nebo výhradně písemně v průběhu příměstského tábora nebo klubu. Datem zrušení účasti Dítěte se rozumí první pracovní den po doručení výpovědi Pořadateli.
 2. V případě zrušení účasti Dítěte z jakéhokoliv i zdravotního důvodu Objednatel nemůže nárokovat vrácení zaplacené ceny nebo části ceny jinak než dle platných Storno poplatků.
 3. Storno poplatky:
  1. Začátkem účasti Dítěte na příměstském táboře nebo klubu se rozumí kalendářní den začátku objednaného termínu.
  2. Datem zrušení účasti Dítěte se rozumí první pracovní den následující po doručení oznámení o zrušení účasti Dítěte Objednatelem Pořadateli. Oznámení o zrušení účasti Dítěte je možné e-mailem nebo písemně s uvedením plného jména Dítěte.
  3. V případě zrušení účasti Dítěte Objednatelem déle než 14 dnů před začátkem objednaného příměstského tábora nebo klubu činí storno poplatek 0 % z celkové ceny.
  4. V případě zrušení účasti Objednatelem 7 až 14 dní včetně před začátkem objednaného příměstského tábora nebo klubu činí storno poplatek 30 % z celkové ceny.
  5. V případě zrušení účasti Objednatelem 2 až 6 dní včetně před začátkem objednaného příměstského tábora nebo klubu činí storno poplatek 50% z celkové ceny.
  6. V případě zrušení účasti Objednatelem 0 až 1 dní včetně před začátkem objednaného příměstského tábora nebo klubu činí storno poplatek 100% z celkové ceny.
 1. Pořadatel v případě výpovědi smlouvy Objednatelem vrátí již zaplacenou částku sníženou o storno poplatek v přiměřené lhůtě na účet Objednatele.
 2. V případě pozdějšího nástupu dítěte na příměstský tábor nebo klub nemůže Objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část účasti Dítěte.

6. Zrušení příměstského tábora nebo klubu Pořadatelem

 1. Pořadatel může zrušit smluvní vztah s Objednatelem před zahájením příměstského tábora nebo klubu či v jeho průběhu v následujících případech a za následujících podmínek:
  1. V případě zrušení příměstského tábora nebo klubu ze strany Pořadatele z kapacitních nebo jiných důvodů před jeho zahájením, vrací se Objednateli 100% z ceny. 
  2. V případě zrušení příměstského tábora nebo klubu ze strany Pořadatele z kapacitních nebo jiných důvodů v jeho průběhu, vrací se Objednateli poměrná část z Objednatelem uhrazené ceny za nevyčerpané dny.
  1. Vratnou částku zašle Pořadatel na účet Objednatele bez zbytečného odkladu. Objednateli nenáleží žádné další náhrady či odškodné.
  2. Pokud Dítě vážně narušuje průběh příměstského tábora nebo klubu, a to zejména hrubým porušováním táborového řádu. V tomto případě nemá Objednatel nárok na vrácení žádné části ceny. Dítě se musí chovat podle pokynů personálu tábora. Dítě se nesmí chovat nevhodně nebo dokonce nebezpečně vůči ostatním účastníkům příměstského tábora nebo klubu a personálu nebo ničit prostory, ve kterých příměstský tábor nebo klub probíhá a jejich vybavení nebo majetek ostatních účastníků a personálu. Objednatel v tomto případě nemá nárok na vrácení žádné části ceny pobytu či odškodné.
  3. V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů Objednatelem nebo v případě nedodání kompletní dokumentace Objednatelem při zahájení účasti ( kopie kartičky zdravotní pojišťovny, prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte ). Objednatel v tomto případě nemá nárok na vrácení žádné části ceny či odškodné.
  4. V případě, že Pořadatel nebo jím pověřený personál na začátku nebo v průběhu tábora shledá, že pobyt na táboře je pro Dítě nebo pro ostatní účastníky tábora příliš rizikový–  výskyt infekčního onemocnění v jakékoliv fázi vč. nedoléčených, komplikace zdravotního stavu, neschopnost sebeobsluhy, sebepéče nebo osobní hygieny (např. opakované pomočování) přiměřené k věku dítěte. Pořadatel může Dítě z těchto důvodů odmítnout přijmout k účasti nebo vyvolat proces zrušení účasti Dítěte z těchto důvodů i přesto, že ošetřující lékař Dítěte jej shledal schopným pobytu na dětském táboře. Objednatel nemá nárok na vrácení žádné části ceny pobytu či odškodné.
  5. V případě zrušení pobytu Pořadatelem se Objednatel zavazuje vyzvednout dítě v místě konání příměstského tábora nebo klubu na své náklady, a to nejpozději do 2 hodin od telefonického oznámení Provozovatele o zrušení účasti Dítěte, není-li termín vyzvednutí stanoven dohodou na pozdější termín.

7. Reklamace služeb

 1. V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci účasti Dítěte neodpovídá těmto všeobecným obchodním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vzniká objednateli právo reklamace.
 2. Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu účasti Dítěte.
 3. Pořadatel je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany Objednatele.
 4. Není-li Pořadatelem v přiměřené době k její realizaci zjednána účinná náprava, má Objednatel právo zrušit z tohoto důvodu účast Dítěte na příměstském táboře nebo klubu a na vrácení poměrné části uhrazené ceny.
 5. Neexistují-li objektivní důvody ( program neodpovídající popisu, závadná strava atd.) nelze reklamovat a požadovat nápravu subjektivních pocitů Dítěte (stesk, nechutná mu jídlo, nechce chodit ven, nelíbí se mu ostatní děti apod.).

8. Další ujednání

 1. V případě zjištění výskytu vši dětské, živých či mrtvých hnid, případně jiných parazitů nebo nakažlivé nemoci vyhrazuje si Pořadatel právo nepřijmout Dítě k účasti na příměstském táboře nebo klubu až do účinného odstranění problému. Objednateli v tomto případě nenáleží právo náhrady poměrné ani jiné části ceny.
 2. Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané předměty v rámci účasti na příměstském táboře nebo klubu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně (včetně airsoftových), pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tematikou.
 3. K dočasnému přerušení či ukončení účasti Dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce Dítěte nebo osoby, která je k tomuto úkonu Objednatelem písemně pověřena zákonným zástupcem.
 4. Objednatel nese odpovědnost za škody, které Dítě v době účasti na příměstském táboře nebo klubu úmyslně či z nedbalosti způsobí na majetku Pořadatele, pronajímatele prostor, personálu nebo ostatních účastníků pobytu. Objednatel se zavazuje takto vzniklou škodu uhradit v hotovosti při ukončení účasti Dítěte na příměstském táboře nebo klubu.
 5. Objednatel bere na vědomí, že Pořadatel je povinen archivovat přihlášky po dobu 6 měsíců po skončení účasti Dítěte.
 6. Objednatel souhlasí s případným užitím fotografie či audiovizuálního záznamu svého dítěte bez další identifikace dítěte jakýmikoliv osobními údaji v rámci informování o průběhu příměstského tábora nebo klubu, propagace příměstského tábora nebo klubu a prezentace činnosti Creduo dětské tábory a to bez dalšího upozornění nebo časového omezení.
 7. Pořadatel ani ostatní personál nenese odpovědnost za následky vzniklé konzumací potravin a nápojů, které si Dítě přinese z domova.
 8. V případě, že Dítě dlouhodobě užívá jakékoliv léky či přípravky, nebo je Objednateli známa skutečnost potřeby speciálních léků pro řešení akutních zdravotních stavů Dítěte (například alergie na bodnutí vosou), je Objednatel povinen vybavit Dítě dostatečnou zásobou těchto léků/přípravků. Bude-li muset Pořadatel Dítěti takové léky/přípravky obstarat, uhradí Objednatel jejich cenu a případné další náklady spojené s jejich pořízením (např. poplatek za recept, cestovní náklady atd.) Pořadateli nejpozději při převzetí Dítěte na konci účasti Dítěte.
 9. Objednatel bere na vědomí, že byl seznámen s doporučením nevybavovat Dítě k účasti cennostmi, mobilním telefonem a další elektronikou či drahými předměty, které Dítě pro pobyt na příměstském táboře nebo klubu nepotřebuje. Pořadatel ani personál nenese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zničení takovýchto předmětů a zařízení.

9. Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Tento oddíl Všeobecných obchodních podmínek obsahuje informace o ochraně a zpracování osobních údajů klientů Pořadatele: Creduo dětské tábory z.s. zastoupeného předsedkyní Hanou Hrubou, U Rybníka 20, 277 45, Úžice, IČ:
 2. Provedením objednávky služeb prostřednictvím internetového formuláře na www.creduo.cz potvrzuje Objednatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
 3. Osoba, která provádí objednávku služeb jménem nebo správu služeb jiného subjektu osobních údajů zároveň prohlašuje, že je oprávněna za tuto osobu jednat a je jí pověřena k udělení souhlasu a akceptaci dle předchozího odstavce. Zároveň při uvedení kontaktních údajů, jiných fakturačních údajů při objednání nebo správě služby, je vždy zajištěn souhlas takové osoby.
 4. Pořadatel je správcem osobních údajů Objednatele ve smyslu čl. 4, bod 7) GDPR. Osobní údaje Pořadatel zpracovává v souladu s právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Pořadatel zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou Objednatel poskytl souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Pořadatel dodržuje pravidla povinné archivace údajů.
 5. Při objednávce služeb jsou vyžadovány údaje, které jsou osobními údaji ve smyslu ustanovení čl. 4, bod 1) GDPR.
  1. Získané údaje (jméno a příjmení přihlášeného, jméno a příjmení objednatele, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo) jsou nutné pro využití služeb Objednatelem.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky služeb pro Objednatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Pořadatelem a Objednatelem.
  3. Účelem zpracování osobních údajů je dále fakturace poskytovaných služeb a zasílání obchodních sdělení a činění dalších aktivit přímého marketingu.
  4. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami na elektronickou adresu Objednatele. Objednatel může tento souhlas v celém rozsahu kdykoliv odvolat.
 1. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6, odst.1, písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR a oprávněný zájem Pořadatele dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Pořadatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 2. Pořadatel ukládá osobní údaje Objednatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Pořadatelem a Objednatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.
 3. V případě zadání osobních údajů Objednatele a nedokončení objednávky, tedy v situacích, kdy nedojde k uzavření smluvního vztahu Objednatele a Pořadatele, jsou takto zadaná dat smazána po 30 dnech od jejich zadání.
 4. Objednatel má právo požadovat od Pořadatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Objednatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1, písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Objednatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 5. Objednatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 6. Objednatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a realizaci smluvního vztahu a bez poskytnutí osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít či jej ze strany Pořadatele naplňovat.
 7. Ze strany Pořadatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 8. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů může být měněno či doplňováno ze strany Pořadatele. V případě, že dojde ke změnám v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, je tato skutečnost patrná z data vystavení dokumentu. Kontrolujte pravidelně toto prohlášení a jeho aktuální verze. V případě zásadních změn Vám bude tato skutečnost oznámena e-mailem.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka příměstského tábora nebo klubu (Dítě).
 2. Osobní data Objednatele a Dítěte jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje Objednatele a Dítěte jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením smluvního vztahu dává Objednatel Pořadateli souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Pořadatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze Pořadatele a další zákonná práva k těmto údajům.
 3. Osobní data, která Objednatel uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu Pořadatele a nebudou poskytnuta jiným subjektům. S osobními údaji Objednatele je nakládáno v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím není dotčeno právo Pořadatele využít tyto údaje k obchodním účelům, jakož i pro účely přímého marketingu, včetně informací o poskytovaných a nově zaváděných službách. Za tímto účelem je Pořadatel oprávněn data zpřístupnit třetím subjektům zajišťujícím pro Pořadatele přípravu a výrobu tiskových materiálů a dokumentů určených Objednatelům, žadatelům či potencionálním klientům a jejich rozeslání.
 4. Tyto smluvní podmínky jsou platné pro příměstské tábory a kluby s datem zahájení od 11.1. 2023.